Testul initial/predictiv la limba si literatura romana, propus pentru anul scolar 2011-2012

Sugestii metodologice cu privire la teste iniţiale/predictive la disciplina Limba si literatura română Anul scolar  2011-2012


Testul iniţial/predictiv la limba si literatura română, propus pentru anul scolar 2011-2012, este unul dintre instrumentele de reprezentare a nivelului achiziţiilor elevilor, în vederea stabilirii parcursului  didactic dintr-un nou an scolar si a corelării cu finalităţile disciplinei, cu prevederile curriculare si cu evaluările organizate la nivel naţional.

Structura testului iniţial/predictiv pentru anul scolar 2011-2012
Pentru clasele a V-a – a VIII-a:

Partea I foloseste ca suport un text literar la prima vedere/ studiat, pe baza căruia se formulează itemi obiectivi si/sau semiobiectivi cu răspuns scurt si cu răspuns elaborat. (48 de puncte)
- Secvenţa A conţine 5 itemi obiectivi si/sau semiobiectivi cu răspuns scurt si cu răspuns elaborat, referitori la fonetică, lexic, ortografie si punctuaţie, morfologie, sintaxă. (6 puncte x 5 = 30 de puncte)


- Secvenţa B conţine 3 itemi obiectivi/ semiobiectivi care vizează înţelegerea textului si elemente de stilistică. (6p x 3 = 18 de puncte)


Partea a II-a conţine un item subiectiv, care presupune redactarea unei scurte compuneri. (30 de puncte)
Pentru redactarea întregii lucrări, se acordă 12 puncte.
Recomandări:
– Textele alese pentru clasele a V-a si a VI-a să aparţină genului epic, iar pentru clasele a VII-a si a VIII-a să aparţină genurilor epic sau liric.
– Dimensiunea textelor-suport să fie de maximum 15 rânduri.
– Limita de spaţiu pentru compunerea de la partea a II-a să fie corelată cu nivelul de clasă: 5-7 rânduri (50-70 de cuvinte) pentru clasele a V-a si a VI-a, 6-8 rânduri (60 – 80 de cuvinte) pentru clasa a VII-a, 8-10 rânduri (70 – 100 de cuvinte) pentru clasa a VIII-a.


Durata testului este de 45 de minute.


Competenţe de evaluat
În contextul acestei evaluări iniţiale, cu rol deopotrivă diagnostic si prognostic, se au în vedere competenţele fundamentale vizate de această disciplină, iar atenţia se concentrează asupra îmbinării echilibrate a proceselor de receptare si a proceselor de producere a mesajului.
Se au în vedere competenţele specifice din programa aferentă anului anterior de studiu, corelate cu cele din programa pentru anul de studiu curent. În acest fel, se pot identifica acele cunostinţe, abilităţi/ deprinderi care stau la baza anticipării performanţelor elevilor si, mai ales, facilitează proiectarea activităţilor didactice prin corelare cu situaţia reală a elevilor, prin trasee particularizate, cu caracter remedial sau stimulativ.
 
Selecţia temelor/conţinuturilor de evaluat în cadrul testului, cât si a competenţelor de evaluat ţine seama de trăsăturile si condiţiile specifice ale unei astfel de evaluări, respectiv de un nivel mediu de dificultate, care să permită analiza ulterioară a rezultatelor prin raportare la evaluările de la iesirea dintr-un ciclu de învăţământ (evaluare naţională, bacalaureat).
Instrumentul care conferă validitate testului iniţial este matricea de specificaţii.

De exemplu, matricea de specificaţii pe care se bazează modelul de test iniţial pentru clasa
a VI-a este următoarea:

Conţinuturi:
silaba - Competenţă: 1.4; 2.2
sensul unor cuvinte în diferite contexte  - Competenţă:
figuri de stil  - Competenţă: 3.3; 4.1
(personificare, comparaţie, enumeraţie, repetiţie, epitet)  - Competenţă: 2.2; 3.3; 4.4
părţi de vorbire si categorii gramaticale specifice acestora- Competenţă:
scriere imaginativă - Competenţă: 1.4; 3.4.
 

MODELE DE TESTE INIŢIALE PENTRU GIMNAZIU:

LIMBA ROMÂNĂ CLASA a VI-a:

/Evaluare_initiala_Lb_romana_cls_6_subiect.pdf

/Evaluare_initiala_Lb_romana_cls_6_barem.pdf


 

Imparte:
Comentarii 0

Nu sunt comentarii.